بستری برای شناسایی و معرفی فناوری های بومی به متقاضیان واحدهای صنعتی

۰
جلسات دو به دو برگزار شده
۰
تفاهمنامه های منعقد شده
۰
قراردادهای منعقد شده
رویدادهای برگزار شده