مهندس محمد یقطین

مدیرعامل

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

مهندس حسام برزگر

مدیر اجرایی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

مهندس رضا پاسخی

مدیر اداری

کارشناسی مهندسی مواد

مهندس سینا حاجی نصیر

مدیر روابط عمومی

کارشناسی میکروبیولوژی

مهندس حسین یقطین

مدیر فناوری اطلاعات

کارشناسی تکنولوژی نرم افزار

دکتر وحید محمدی

مشاور بازاریابی

دکترای مدیریت استراتژیک

دکتر محسن خوش سیرت

مشاور بازاریابی

دکتری مدیریت صنعتی

دکتر محمدرضا دادفر

مشاور بازاریابی

دکتری مهندسی مواد

دکتر احد سعیدی

کارشناس تولید محتوا

دکتری مهندسی مواد

دکتر الهام میناوند

کارشناس تولید محتوا

دکتری مدیریت بازاریابی