پیشرو در ارائه خدمات کارگزاری، تجاریسازی، توانمندسازی و تبادل فناوری

جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

بازاریابی

تابش شبکه‌ای از متقاضیان و مشتریان فناوری‌ و محصولات دانش بنیان را به فناوران متصل می‌کند.

تجاری‌سازی

تابش با اتصال شبکه سرمایه‌گذاران و ارائه خدمات تجاری‌سازی، فناوران را در نیل به خلق ثروت از دانش و فناوری کمک می‌کند.

توانمندسازی

با ارائه خدمات مختلف عمومی و تخصصی، تابش یاریگر شما در نیل به اهداف شما در حوزه کسب و کارتان است.

انتقال فناوری

متخصصین تابش، انتخاب و انتقال متناسب ترین فناوری برای کسب و کار شما را تسهیل می‌کنند.

حوزه های فعالیت

آب و محیط زیست

سلامت